NH - Phúc khảo các học phần

Không bao gồm Phúc khảo:

     - Tiếng Anh đầu ra;

     - Tốt nghiệp;

     - Kết thúc học phần học và thi tại Phân hiệu Vĩnh Long

Thời hạn phúc khảo bài thi: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm thi. Sinh viên vui lòng điền chính xác thông tin ngày thi, giờ thi, phòng thi.(Các trường hợp quá thời hạn, thông tin không chính xác sẽ không được tổ chức phúc khảo).

Phí đã bao gồm phí nhắn tin cho người học để thông báo kết quả.

1.     SV đăng ký online bằng cách điền tất cả thông tin yêu cầu.
Thời hạn phúc khảo bài thi: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm thi. Sinh viên vui lòng điền chính xác thông tin ngày thi, giờ thi, phòng thi.(Các trường hợp quá thời hạn, thông tin không chính xác sẽ không được tổ chức phúc khảo).

2.     Xác thực bằng địa chỉ email UEH

3.     Thanh toán trực tuyến

4.     Phòng KHĐT-KT tiếp nhận và kiểm tra đăng ký hợp lệ
4.1. Trường hợp không hợp lệ sẽ liên hệ SV để điều chỉnh

5.     Phòng KHĐT-KT tổ chức phúc khảo và thông báo kết quả cho SV theo đường link: http://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/phuc-khao-6  để xem kết quả.  

6.     Thông tin chi tiết liên hệ: Cô Thu Hà - 028 3853 2247 (ext 171). 

 

Đơn vị phụ trách

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

  • Phí dịch vụ

    25,000 (Đồng)/ Học phần

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ