Hệ thống kênh truyền thông thương hiệu

  • Phát triển các kênh truyền thông UEH gồm: Website (UEH Portal, UEH Tuyển sinh, UEH Future, UEH Global, các landing page đơn vị), Kênh mạng xã hội, Kênh liên kết, đối tác;
  • Giao diện, nội dung, hình ảnh trên hệ thống kênh truyền thông UEH trực tiếp và trực tuyến đảm bảo chiến lược phát triển chung của thương hiệu;

· Xác định nhu cầu;

 · Gửi nội dung yêu cầu để thảo luận và thống nhất với Marcom;

 · Marcom tư vấn định hướng;

 · Xin ý kiến Ban Giám đốc (trong trường hợp đề xuất có ảnh hưởng đến thương hiệu UEH);

 · Tổ chức thực hiện theo các hạng mục đã thống nhất.

 · Gửi đính kèm Kế hoạch dự thảo.

Đơn vị phụ trách

Phòng Marketing - Truyền thông

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Vui lòng mô tả chi tiết yêu cầu phối hợp truyền thông thương hiệu

Phí dịch vụ