Danh sách dịch vụ

VLVH - Giấy xác nhận người học hệ Vừa làm vừa học (để bổ túc hồ sơ cá nhân, đã hoàn thành chương trình học hay đang trong thời gian trả nợ học phần)

VLVH - Giấy xác nhận người học hệ Vừa làm vừa học

SĐH - Giấy xác nhận người học - Sau đại học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Giấy xác nhận người học Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

Đăng ký các hoạt động UEH

Đăng ký các hoạt động của UEH

Thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động (thôi việc)

Viên chức, người lao động phải bàn giao các công việc tồn đọng (nếu có) cho Lãnh đạo đơn vị trước khi UEH ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động

Hỗ trợ thiết kế backdrop sự kiện

Hỗ trợ thiết kế backdrop sự kiện

Đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Đăng ký thuế thu nhập khi cá nhân chưa có mã số thuế

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

VLVH - Bảng điểm học tập dành cho hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau)

Bảng điểm tiếng Việt: 20.000đ/bản; bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG VIỆT tuyển sinh từ năm 2011 - Sau đại học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Bảng điểm học tập tuyển sinh từ năm 2011

VLVH - Bảng điểm học tập dành cho hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh trước năm 2016)

VLVH - Bảng điểm học tập dành cho hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh trước năm 2016)

ĐHCQ - Giấy xác nhận sinh viên Đại học chính quy (để bổ túc hồ sơ cá nhân, đã hoàn thành chương trình học hay đang trong thời gian trả nợ học phần)

ĐHCQ - Giấy xác nhận sinh viên Đại học chính quy (để bổ túc hồ sơ cá nhân, đã hoàn thành chương trình học hay đang trong thời gian trả nợ học phần)

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG VIỆT tuyển sinh từ trước năm 2011 - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG VIỆT tuyển sinh từ trước năm 2011

Đăng ký ôn tập tuyển sinh cao học năm 2023 đợt 2

Đăng ký ôn tập tuyển sinh cao học năm 2023 đợt 2

ĐHCQ - Bảng điểm học tập (ĐHCQ từ Khóa 35 đến nay - LTCQ từ Khóa 14 đến nay - VB2CQ từ khóa 9 đến nay)

Bảng điểm tiếng Việt: 20.000đ/bản; bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG ANH tất cả các khóa - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

Bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

ĐHCQ - Bảng điểm học tập (ĐHCQ từ Khóa 34 trở về trước - LTCQ Khóa 13 trở về trước - VB2CQ Khóa 8 trở về trước)

Bảng điểm tiếng Việt: 20.000đ/bản; bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

NH - E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực (Đối tượng: ĐHCQ từ Khóa 35 đến nay - LTCQ từ Khóa 14 đến nay - VB2CQ từ khóa 9 đến nay; VLVH: tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau; SĐH: Tuyển sinh từ năm 2011)

E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực

ĐHCQ - Giấy xác nhận vay vốn sinh viên

ĐHCQ - Giấy xác nhận vay vốn sinh viên

ĐHCQ - Dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh đối với văn bằng được cấp trước năm 2010 dành cho sinh viên học VB1, Hoàn chỉnh, VB2, Cao đẳng hệ chính quy

ĐHCQ - Dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh đối với văn bằng được cấp trước năm 2010 dành cho sinh viên học VB1, Hoàn chỉnh, VB2, Cao đẳng hệ chính quy

SĐH - Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp

ĐHCQ - Bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy (ĐHCQ, LTCQ, VB2CQ)

ĐHCQ - Bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy (ĐHCQ, LTCQ, VB2CQ)

Đăng ký cấp thẻ sinh viên

Đăng ký cấp thẻ sinh viên dành cho các sinh viên có nhu cầu làm lại hoặc yêu cầu cấp thẻ cứng.

VLVH - Bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học

Đăng ký cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học

VLVH - Bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

Đăng ký cấp bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học (Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT 2023)

Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT 2023

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ nhất (Từ đợt 3 năm 2023 trở về sau)

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ hai (Từ đợt 3 năm 2023 trở về sau) tại các đơn vị liên kết đào tạo

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp đại học, đăng ký học thêm Văn bằng thứ hai

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ hai (Từ đợt 3 năm 2023 trở về sau)

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp đại học, đăng ký học thêm Văn bằng thứ hai

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ nhất (Từ đợt 3 năm 2023 trở về sau) tại các đơn vị liên kết đào tạo

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/Trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

SĐH - Phúc khảoTuyển sinh Cao học

Phúc khảo Tuyển sinh Cao học

ĐHCQ - Giấy chứng nhận rèn luyện sinh viên (Bảng điểm rèn luyện)

ĐHCQ - Giấy chứng nhận rèn luyện sinh viên (Bảng điểm rèn luyện)

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ nhất và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Từ K2022) nộp Hồ sơ tại trường CĐ Viễn Đông.

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ nhất (Từ K2022) - học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ hai (Từ K2022) - học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp đại học, đăng ký học thêm Văn bằng thứ hai

Đăng ký Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Vừa làm vừa học (Từ đợt 3 năm 2023 trở về sau) tại các đơn vị liên kết đào tạo.

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề, đăng ký học liên thông từ Cao đẳng lên Đai học Vừa làm vừa học.

VLVH - Dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh dành cho sinh viên học VB1, Liên Thông trung cấp, Liên thông cao đẳng, VB2 hệ vừa làm vừa học (đối với văn bằng được cấp trước năm 2010) (50.000/1 bản)

Dịch vụ dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh dành cho sinh viên học VB1, Liên Thông trung cấp, Liên thông cao đẳng, VB2 hệ vừa làm vừa học (đối với văn bằng được cấp trước năm 2010) (50.000/1 bản)

Đăng ký học khóa “Đào tạo quản lý kinh tế - tài chính” dành cho ngành Y tế.

Đảm bảo chứng chỉ theo quy định của bộ Y Tế tại quyết định số 2969/QĐ-BYT ngày 16/6/2021.

ĐHCQ - Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3

http://ic3.ueh.edu.vn/

NH - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC

https://ilacs.ueh.edu.vn/ho-so-dang-ky-thi-toeic/

ĐHCQ - Đăng ký nội trú Ký túc xá

Đăng ký nội trú Ký túc xá Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

ĐHCQ - Đăng ký sử dụng dịch vụ máy giặt tại Ký túc xá

Đăng ký sử dụng máy giặt tại Ký túc xá dành cho sinh viên nội trú

NH - Tra cứu văn bằng UEH

Tra cứu văn bằng UEH

NH - Phúc khảo các học phần

Không bao gồm Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra, Tốt nghiệp, Kết thúc học phần học và thi tại Phân hiệu Vĩnh Long

NH - Phúc khảo thi Tiếng anh đầu ra

Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra

VC-NH - Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

ĐHCQ - Kê khai hồ sơ Đăng ký học Văn bằng 2 Đại học chính quy

Kê khai hồ sơ Đăng ký học Văn bằng 2 Đại học chính quy

ĐHCQ - Kê khai hồ sơ Đăng ký học Liên thông Đại học chính quy học tại TP.HCM

Kê khai hồ sơ Đăng ký học Liên thông Đại học chính quy

PHVL - Kê khai hồ sơ Đăng ký học Liên thông Đại học chính quy học tại phân hiệu Vĩnh Long

Kê khai hồ sơ Đăng ký học Liên thông Đại học chính quy

ĐHCQ - Thủ tục Chuyển khóa học (áp dụng đối với sinh viên Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy)

Thủ tục Chuyển khóa học (áp dụng đối với sinh viên Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy)

Đăng ký tham gia Ngày hội Chuyển đổi số và Phát triển kỹ năng số UEH 2023

Đăng ký tham gia Ngày hội Chuyển đổi số và Phát triển kỹ năng số UEH 2023

Đăng ký tham gia Workshop Ứng dụng Gamification vào việc tổ chức các hoạt động Đoàn - Hội tại UEH

Đăng ký tham gia Ngày hội Chuyển đổi số và Phát triển kỹ năng số UEH 2023

Visa extension procedures for foreigners

Visa extension procedures for foreigners

Procedures for guaranteeing foreigners' entry into Vietnam

Procedures for guaranteeing foreigners' entry into Vietnam

Thanh toán tiền hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ năm 2023

Đóng phí hồ sơ Tuyển sinh cao học 2023

Thanh toán tiền hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ chương trình EMPM và EMBA năm 2023

Đóng phí hồ sơ Tuyển sinh cao học 2023 đợt 1

Đăng ký học Bổ túc kiến thức (đợt 2) năm 2023 cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ

Đăng ký học Bổ túc kiến thức (đợt 2) năm 2023 cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ

Đăng ký học Bổ túc kiến thức cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ

Đăng ký học Bổ túc kiến thức cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ

Đăng ký nộp hồ sơ, ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công

Đăng ký nộp hồ sơ, ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công

VLVH - Đăng ký thi tốt nghiệp các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

Đăng ký thi tốt nghiệp các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Văn bằng 2 - Đại học chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mai VB2 Đại học chính quy

VLVH - Đăng ký trả nợ học phần các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

Đăng ký trả nợ học phần các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

Đăng ký nộp ôn tập trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý công - Hệ điều hành cao cấp

Đăng ký nộp hồ sơ, ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công

Đăng ký tham dự Chuỗi hoạt động giao lưu tiếng Anh cho viên chức, người lao động năm 2023

Đăng ký tham dự chuỗi hoạt động giao lưu tiếng Anh cho viên chức, người lao động năm 2023

Đăng ký học lái xe cơ giới đường bộ các hạng B1.1, B2 (phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Trường Vinh)

Đăng ký học lái xe cơ giới đường bộ các hạng B1.1, B2 (phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Trường Vinh)

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

Dữ liệu truyền thông

Dữ liệu truyền thông

Hệ thống kênh truyền thông thương hiệu

Hệ thống kênh truyền thông thương hiệu

Phối hợp truyền thông (SỰ KIỆN/HOẠT ĐỘNG/NỘI DUNG/KHÁC) trên các kênh truyền thông của UEH

Phối hợp truyền thông (SỰ KIỆN/HOẠT ĐỘNG/NỘI DUNG/KHÁC) trên các kênh truyền thông của UEH

Phòng truyền thông số

Phòng truyền thông số

Quản lý sử dụng studio UEH

Quản lý sử dụng studio UEH

Đề nghị cộng điểm môn học cho đề tài đạt giải NCKH SV

Đề nghị cộng điểm môn học cho đề tài đạt giải NCKH SV

Bồi dưỡng các khóa học bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp

Bồi dưỡng các khóa học bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp

Đề nghị tiếp nhận sau khi đào tạo trong và ngoài nước, bồi dưỡng sau tiến sĩ

Đề nghị tiếp nhận sau khi đào tạo trong và ngoài nước, bồi dưỡng sau tiến sĩ

Đề nghị đào tạo trong và ngoài nước, bồi dưỡng sau tiến sĩ

Đề nghị đào tạo trong và ngoài nước, bồi dưỡng sau tiến sĩ

Đi công tác, dự hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước

Đi công tác, dự hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước

Nghỉ không hưởng lương

Nghỉ không hưởng lương

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

Nghỉ thai sản

Nghỉ thai sản

Xác nhận viên chức, người lao động UEH

Xác nhận viên chức, người lao động UEH

Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

Thanh toán hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Thanh toán hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Bản sao Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn học viên thực hiện luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp

Bản sao Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn học viên thực hiện luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp

Đối chiếu quy định, quy trình điều kiện hướng dẫn luận án tiến sĩ

Đối chiếu quy định, quy trình điều kiện hướng dẫn luận án tiến sĩ

Giấy xác nhận “Đã tham gia hướng dẫn học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp

Giấy xác nhận “Đã tham gia hướng dẫn học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp

Giấy xác nhận Hướng dẫn Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án cấp trường

Giấy xác nhận Hướng dẫn Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án cấp trường

Đề nghị cung cấp ấn phẩm, quà tặng, văn phòng phẩm

Đề nghị cung cấp ấn phẩm, quà tặng, văn phòng phẩm

Đăng ký phúc thảo kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam