Đối chiếu quy định, quy trình điều kiện hướng dẫn luận án tiến sĩ

Đối chiếu quy định, quy trình điều kiện hướng dẫn luận án tiến sĩ

Mục đích: Sử dụng cho giảng viên cần kiểm tra/theo dõi các bước cần thực hiện của nghiên cứu sinh do mình hướng dẫn. Mục đích áp dụng hỗ trợ nghiên cứu sinh thực hiện quá trình nghiên cứu, thực hiện luận án đúng tiến độ.

 Đường link thực hiện online: không có

 Biểu mẫu: không có

 Thực hiện:

 Tùy thuộc vào nghiên cứu sinh áp dụng quy chế đào tạo nào, giảng viên truy cập các Quy chế, quy định sau đây: 

 - Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 

 - Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 

 - Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009

 Đối với các trường hợp cụ thể, giảng viên vui lòng liên hệ Viện Đào tạo Sau đại học

Đơn vị phụ trách

Viện Đào tạo Sau đại học

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ