Giấy xác nhận “Đã tham gia hướng dẫn học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp

Giấy xác nhận “Đã tham gia hướng dẫn học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp

 Mục đích: Sử dụng cho giảng viên cần xác nhận cho minh chứng về nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, đề án,... bên ngoài UEH, bổ sung hồ sơ xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

 Đường link thực hiện online: không có

 Biểu mẫu: có biểu mẫu link

 Quy trình thực hiện:

 Bước 1: gửi đề nghị qua email

 Bước 2: Viện Đào tạo Sau đại học/chuyên viên Viện ĐTSĐH sẽ thông báo khi hoàn tất và gửi lại cho giảng viên.

Đơn vị phụ trách

Viện Đào tạo Sau đại học

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ