Thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động (thôi việc)

Viên chức, người lao động phải bàn giao các công việc tồn đọng (nếu có) cho Lãnh đạo đơn vị trước khi UEH ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động

B1. Nộp đơn (trường hợp viên chức/người lao động tự nguyện) đề nghị thôi việc được UEH đồng ý bằng văn bản (đính kèm mẫu).

B2. Gửi đơn trực tiếp về Phòng Quản trị nguồn nhân lực hoặc điền thông tin và đính kèm đơn theo Thông tin đăng ký bên dưới.

B3. Trước khi ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc/lao động, Phòng Quản trị nguồn nhân lực sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát các nội dung còn tồn đọng.

B4. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày kể từ khi có quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động, UEH thu hồi tài khoản hộp thư điện tử do UEH cấp.

Đơn vị phụ trách

Phòng Quản trị nguồn nhân lực

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

File upload cần đầy đủ chữ ký của nhân sự, trưởng đơn vị

Phí dịch vụ