Xác nhận viên chức, người lao động UEH

Xác nhận viên chức, người lao động UEH

- Viên chức, người lao động có nhu cầu liên hệ trực tiếp hoặc điền đầy đủ Thông tin đăng ký phía bên dưới. 

- P. QTNNL tiến hành xác minh thông tin và thực hiện cung cấp giấy xác nhận cho viên chức, người lao động.

Đơn vị phụ trách

Phòng Quản trị nguồn nhân lực

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu

Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu (Đối với hình ảnh CCCD/CMND vui lòng chụp mặt trước)

Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu (Đối với hình ảnh CCCD/CMND vui lòng chụp mặt sau)

Nhập nội dung đề nghị nếu chọn mục khác

 (Địa chỉ email, địa chỉ cụ thể)

Phí dịch vụ