Thanh toán hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Thanh toán hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp Bộ

- Hợp đồng triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 - Thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ

 - Bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện

 - Báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKH

 - Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài NCKH

 - Giấy đề nghị tạm ứng

 - Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài

 - Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài NCKH

 - Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí

 - Phiếu chi

 - Giấy đề nghị thanh toán

 - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

 - Các chứng từ phát sinh kèm theo khác (nếu có)

Đơn vị phụ trách

Phòng Tài chính - Kế toán

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Đính kèm file minh chứng đã nêu tại phần Quy trình

Phí dịch vụ