Đề nghị cung cấp ấn phẩm, quà tặng, văn phòng phẩm

Đề nghị cung cấp ấn phẩm, quà tặng, văn phòng phẩm

Các đơn vị gửi “Giấy đề nghị cung cấp ấn phẩm” về VPT qua 2 hình thức:

  Trực tiếp: Gửi “Giấy đề nghị cung cấp ấn phẩm văn phòng, quà tặng” theo mẫu mới mới (phụ lục I đính kèm) tại Văn phòng trường A.011 - 0.12.

 Email: Gửi bản word “Giấy đề nghị cung cấp ấn phẩm văn phòng, quà tặng” mẫu mới đến địa chỉ email vanphong@ueh.edu.vn và gửi lại bản gốc (có chữ kí Ban Giám hiệu trường thành viên/Khoa/Đơn vị) tại Văn phòng trường khi đến nhận ấn phẩm.

  *Lưu ý:

 - Các đơn vị gửi yêu cầu, đề nghị cung cấp ấn phẩm trước ít nhất 1 ngày chương trình, sự kiện diễn ra.

 - Đối với các yêu cầu từ 10 phần trở lên, các đơn vị gửi yêu cầu, đề nghị cung cấp ấn phẩm trước ít nhất 3 ngày chương trình, sự kiện diễn ra.

 - Thời gian được tính theo ngày làm việc.

Đơn vị phụ trách

Văn Phòng trường

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Biêu mẫu theo link https://vanphong.ueh.edu.vn/bieu-mau-10531

 *Lưu ý:

 - Các đơn vị gửi yêu cầu, đề nghị cung cấp ấn phẩm trước ít nhất 1 ngày chương trình, sự kiện diễn ra.

 - Đối với các yêu cầu từ 10 phần trở lên, các đơn vị gửi yêu cầu, đề nghị cung cấp ấn phẩm trước ít nhất 3 ngày chương trình, sự kiện diễn ra.

 - Thời gian được tính theo ngày làm việc.

Phí dịch vụ