Giấy xác nhận Hướng dẫn Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án cấp trường

Giấy xác nhận Hướng dẫn Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án cấp trường

 Mục đích: Sử dụng cho giảng viên cần xác nhận cho mục đích nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, đề án liên quan

 Đường link thực hiện online: không có

 Biểu mẫu: theo biểu mẫu quy định

 Quy trình thực hiện:

 Bước 1: Gửi đề nghị qua email

 Bước 2: Viện Đào tạo Sau đại học/chuyên viên Viện ĐTSĐH sẽ thông báo khi hoàn tất và gửi lại cho giảng viên.

Đơn vị phụ trách

Viện Đào tạo Sau đại học

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ