Nghỉ thai sản

Nghỉ thai sản

Bước 1: Trước khi sinh, VC/NLĐ gửi Đơn đề nghị nghỉ (https://hrm.ueh.edu.vn/cac-bieu-mau/) có phê duyệt của Lãnh đạo đơn vị và gửi Đơn về Phòng Quản trị nguồn nhân lực.

Bước 2: Sau khi sinh, VC/NLĐ gửi Bản trích lục Giấy khai sinh hoặc bản chính Giấy chứng sinh về Phòng Quản trị nguồn nhân lực.

Bước 3: Phòng Quản trị nguồn nhân lực phối hợp Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện chế độ đối với VC/NLĐ.

Đơn vị phụ trách

Phòng Quản trị nguồn nhân lực

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

- Thông báo: Thời gian phản hồi kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ: 3 ngày làm việc

Phí dịch vụ