Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

Vui lòng điền Thông tin đăng ký bên dưới và upload hồ sơ kèm theo gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế

- Đăng ký người phụ thuộc

- Giấy cam kết

- Giấy ủy quyền

Tải mẫu đính kèm

Đơn vị phụ trách

Phòng Tài chính - Kế toán

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Tờ khai đăng ký thuế, tờ khai người phụ thuộc, giấy cam kế, giấy ủy quyền. Tải các biểu mẫu tại đây

- Thông báo: Thời gian phản hồi kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ: 3 ngày làm việc

Phí dịch vụ