Bồi dưỡng các khóa học bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp

Bồi dưỡng các khóa học bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp

- Bước 1: Viên chức, người lao động có nhu cầu, thực hiện hồ sơ đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

  + Giấy đề nghị được tham gia lớp bồi dưỡng;

  + Văn bản thể hiện thông tin khóa bồi dưỡng (Thông báo chiêu sinh; Thông báo nhập học; Văn bản triệu tập tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng; …).

 - Bước 2: Phòng Quản trị nguồn nhân lực tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng, sau đó trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

 - Bước 3: Ban hành Quyết định đồng ý/cử viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng.

Đơn vị phụ trách

Phòng Quản trị nguồn nhân lực

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

 (đính kèm file đã có đầy đủ chữ ký đến cấp khoa)

(thông báo tổ chức, syllabus,...)

- Thông báo: Thời gian phản hồi kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ: 3 ngày làm việc

Phí dịch vụ