Đề nghị đào tạo trong và ngoài nước, bồi dưỡng sau tiến sĩ

Đề nghị đào tạo trong và ngoài nước, bồi dưỡng sau tiến sĩ

- Bước 1: Viên chức, người lao động có nhu cầu, thực hiện hồ sơ đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

 1. Giấy đề nghị được đi đào tạo, bồi dưỡng;

 2. Giấy cam kết thực hiện các nghĩa vụ trong và sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (điền trực tiếp trên hệ thống như form đính kèm);

 3. Thư mời nhập học đối với trường hợp đi đào tạo tại nước ngoài (upload file định dạng pdf). 

  

- Bước 2: Phòng Quản trị nguồn nhân lực tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng, sau đó trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

 + Phòng QTNNL phê duyệt hồ sơ -> chuyển đến bước trình ký HT.

 + Phòng QTNNL không phê duyệt hồ sơ -> nhập mô tả lý do không duyệt, trả hồ sơ về người tạo.

  

- Bước 3: Ban hành Quyết định cử đi đào tạo: Trường hợp Hiệu trưởng phê duyệt đồng ý để viên chức, người lao động được cử đi đào tạo, viên chức, người lao động tham gia dự tuyển đầu vào tại các cơ sở đào tạo. Khi có kết quả nộp Quyết định công nhận nghiên cứu sinh (đối với trường hợp đi đào tạo trong nước) về Phòng Quản trị nguồn nhân lực để tiến hành xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định.

 + Tạo mục để upload minh chứng định dạng pdf.

 + Tạo mục để P.QTNNL trình ký Quyết định cử đi học.

  

- Bước 4: Báo cáo tiến độ học tập: Trường hợp viên chức, người lao động đi đào tạo hoặc bồi dưỡng sau tiến sĩ tại nước ngoài phải báo cáo tiến độ học tập bằng văn bản cho đơn vị quản lý trực tiếp và UEH thông qua Phòng Quản trị nguồn nhân lực (email: hrm@ueh.edu.vn) định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc sau khi kết thúc mỗi học kỳ. (điền trực tiếp trên hệ thống theo form đính kèm)

  

 Lưu ý: Với trường hợp đi học theo Đề án 89 cần làm bộ hồ sơ bằng bản giấy theo quy định của Đề án. Viên chức, người lao động thuộc các viện, trung tâm thuộc UEH (ký hợp đồng với đơn vị) vẫn nộp hồ sơ giấy.

Đơn vị phụ trách

Phòng Quản trị nguồn nhân lực

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

- Thông báo: Thời gian phản hồi kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ: 3 ngày làm việc

Phí dịch vụ