Nghỉ không hưởng lương

Nghỉ không hưởng lương

Bước 1: VC/NLĐ gửi Đơn đề nghị nghỉ có ý kiến của Lãnh đạo đơn vị và gửi Đơn về Phòng Quản trị nguồn nhân lực.

  

 Bước 2: Phòng Quản trị nguồn nhân lực trình Hiệu trưởng UEH xem xét và ban hành Quyết định sau khi được Hiệu trưởng UEH phê duyệt và ban hành Quyết định.

  

 Bước 3: Trường hợp VC/NLĐ có nguyện vọng tiếp tục tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc trong thời gian nghỉ, Phòng Quản trị nguồn nhân lực phối hợp Tài chính - Kế toán dự toán chi phí và thông báo cho VC/NLĐ.

  

 Bước 4: VC/NLĐ thanh toán các khoản bảo hiểm bắt buộc cho UEH.

  

 Bước 5: Phòng Quản trị nguồn nhân lực trình Hiệu trưởng UEH ký và ban hành Quyết định.

  

 Bước 6: Hết thời gian nghỉ việc tạm thời không hưởng lương và/hoặc gia hạn thời gian nghỉ việc tạm thời không hưởng lương, VC/NLĐ có đơn đề nghị trở lại công tác có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo đơn vị, Ban Giám hiệu các trường thành viên và gửi về Phòng Quản trị nguồn nhân lực ít nhất l0 ngày trước ngày bắt đầu trở lại làm việc.

Đơn vị phụ trách

Phòng Quản trị nguồn nhân lực

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Đơn có chữ ký cá nhân và ý kiến đơn vị hoặc các minh chứng khác (nếu có)

Phí dịch vụ