Đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Đăng ký thuế thu nhập cá nhân

- B1: Tải mẫu đăng ký tại đây, điền thông tin và ký xác nhận vào đơn, scan thành file pdf và thực hiện B2.

- B2: Điền thông tin đăng ký theo form bên dưới.

Đơn vị phụ trách

Phòng Tài chính - Kế toán

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ