Đi công tác, dự hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước

Đi công tác, dự hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước

● Bước 1: VC/NLĐ gửi Đơn đề nghị đi công tác, tham dự hội nghị, có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo đơn vị, Ban Giám hiệu các trường thành viên

  

 a) Trường hợp đi bằng nguồn kinh phí tự túc hoặc do các cơ quan, tổ chức ngoài UEH tài trợ: VC/NLĐ gửi Đơn đề nghị đi công tác/tham dự hội thảo/hội nghị (tải mẫu tại đây) và thư mời của đối tác hoặc văn bản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về Phòng Quản trị nguồn nhân lực để trình Ban Giám hiệu UEH phê duyệt và ban hành Quyết định.

  

 b) Trường hợp đi bằng nguồn kinh phí do UEH tài trợ hoàn toàn hoặc tài trợ một phần: VC/NLĐ gửi Đơn đề nghị (tải mẫu tại đây) và đính kèm: i) Thư mời của đối tác hoặc văn bản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,... ii) Các minh chứng liên quan (đề tài, bài báo khoa học,...) về Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế và Phòng Tài chính - Kế toán để cho ý kiến thẩm định và đề xuất kinh phí.

  

 ● Bước 2: Phòng Quản trị nguồn nhân lực trình Ban Giám hiệu UEH phê duyệt Đơn đề nghị và trình ký Quyết định sau khi Đơn được phê duyệt.

 

 Ghi chú:

 1. Đối với các trường hợp đi công tác theo yêu cầu, đề xuất của Ban Giám hiệu các trường thành viên hoặc đi theo đoàn, Phòng Tổng hợp tại các trường thành viên lập Tờ trình đề nghị.

 2. UEH chỉ xem xét đi dự hội thảo/hội nghị ở nước ngoài để trình bày tham luận/đề tài/bài báo khoa học,... và được UEH tài trợ một phần kinh phí đối với VC/NLĐ đã hoàn thành thời gian tập sự hoặc thử việc

Đơn vị phụ trách

Phòng Quản trị nguồn nhân lực

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Cần có chữ ký của người làm đơn và xác nhận của lãnh đạo đơn vị

Phí dịch vụ